01
Σεπτέμβριος

Όλοι μαζί ενωμένοι για την επιτυχία του εγχειρήματος των ΕΥΑΕ χωρίς τίτλους και παραταξιακές αντιπαραθέσεις.

Κατηγορία Έγραψαν για εμάς

 

 

undefined

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΚΕ - ΠΑΣΕ ΟΤΕ

Με τη νέα μου ιδιότητα, αυτή του Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας του Συλλόγου μας, μετά και τις τελευταίες εκλογές που πραγματοποιήθη- καν στο σωματείο μας και στη συνέχεια οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Ε.Υ.Α.Ε., που πραγματοποιήθηκαν στον όμιλο του ΟΤΕ στις 29 Απριλίου 2015, θα έχουμε την ευκαιρία, μέσα από αυτή την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μας, να ξετυλίγουμε το κουβάρι των Ε.Υ.Α.Ε., καταρχήν ξεκινώντας από τις βασικές αρχές που διέπουν τις επιτροπές. Ιστορική Αναδρομή

Οι εργατικές διεκδικήσεις αποτέλεσαν τον καταλυτικό παράγοντα για τη θεσμοθέτηση κανόνων και περιορισμών που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Στα μέσα του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ άρχισαν οι πρώτες δειλές αναφορές για την εμφάνιση πολλών ατυχημάτων κατά την εργασία. Όταν όμως αυτό έπρεπε να αποδειχθεί σε δικαστική αίθου- σα, κανείς εργάτης δεν διακινδύνευε την εργασία του προσπαθώντας να υποστηρίξει το συνάδελφο του. Έτσι, δεν μπορούσε να αποδειχθεί συσχέτιση του ατυχήματος με εργοδοτική παράλειψη.

Η ανάπτυξη όμως συνδικαλιστικών κινημάτων, σε συνδυασμό με τη συ- νεχή ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας που αναβάθμισαν το επίπεδο ζωής, ώθησαν τις κυβερνήσεις σε παρεμβάσεις. Το 1911 γίνε- ται στις ΗΠΑ η πρώτη νομοθετική παρέμβαση που μεταθέτει την ευθύ- νη αποζημίωσης για ατύχημα κατά την εργασία στον εργοδότη, ενώ το

1913 ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Ατυχημάτων στην Ερ- γασία. Στην ανεπτυγμένη Ευρώπη οι βασικοί νόμοι-πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ψηφίζονται και εφαρμόζονται από το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1970. Στην Ελλάδα με τον Ν. 1568/1985 «Υγι- εινή και Ασφάλεια εργαζομένων” μπαίνουν οι βάσεις για την αναβάθμι- ση των συνθηκών εργασίας. Με το νόμο αυτό καθιερώνονται τα εξής: •Ως αρχή της εργοδοτικής ευθύνης, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεται από αυτήν.

•Σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. •Καθιέρωση θεσμού Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.

•Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης.

•Ο εργοδότης υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του τη γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων.

•Ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους επαγγελματικούς κινδύνους, να τους εκπαιδεύει κατάλληλα και να διαβουλεύεται μαζί τους.

 

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα έχουμε σε εφαρμογή το Νόμο 3850/2010 για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την  εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελε- στών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Τα εν οίκω

Στον Όμιλο του ΟΤΕ οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων ΕΥΑΕ πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου 2015. Μετά από αλλεπάλλη- λες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ΟΜΕ–ΟΤΕ μεταξύ των πρωτοβαθμίων σωματείων και των εκπροσώπων τους, αλλά και της Ομοσπονδίας, από μίας αρχής είχε εκφραστεί από πλευράς μας να δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος για την καλύτερη οργάνωση και επιτυχία αυτού του εγχειρήματος (κάτι που είχε ζητηθεί και από την ΠΕΤ–ΟΤΕ). Το αίτημα μας αυτό δεν έγινε αποδεκτό κατά τρόπο εκκωφαντικό με τη λογική του «Διαίρει και βασίλευε». Εκφράσαμε από την αρχή τις ανησυχίες μας γιατί βλέπαμε προσπάθεια χειρα- γώγησης των εκλογών με ότι αυτό συνεπάγεται. Προσπαθήσαμε να μην ρίξουμε λάδι στην φωτιά και να συμβάλουμε τα μέγιστα για την

κορυφαία εκλογική διαδικασία που έχει να κάνει με την Υγεία και την Ασφάλεια των Συναδέλφων μας. Υπάρχουν και σχετικές ενστάσεις σε κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές των εκλογών που αποδεικνύ- ουν αυτήν την προσπάθεια που έγινε από κάποιους.

Επιπλέον, θέλω να τονίσω ότι οι ΕΥΑΕ, βάση σχετικής νομοθεσίας, είναι ανεξάρτητες επιτροπές και τα μέλη τους λειτουργούν ισότιμα, δεν προβλέπεται πουθενά η δημιουργία προεδρείου και εάν αυτό έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις είναι παράνομο βάση του νόμου. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, κα- θώς πέρα από τα εργατικά ατυχήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους εκπροσώπους της διοίκησης, που αντί να διευκολύνουν το έργο των επιτροπών, με τη μέθοδο της αναβλητικότητας και της αο- ριστολογίας, το δυσχεραίνουν. Καλούμε τη Διοίκηση να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του θεσμού και να τηρήσει της εκ του νόμου απορ- ρέουσες υποχρεώσεις της, καθώς και τα ήδη συμφωνηθέντα με την ΟΜΕ–ΟΤΕ. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να γίνουν πολλά από όλους μας. Καλούμε την ΟΜΕ–ΟΤΕ να συμβάλλει για την πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων, για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων που εξελέγησαν. 

 
Διαβάστηκε 1036 φορές

Επικοινωνία

Τζώρτζ 10, 10677 Αθήνα

E-mail: info@dakepase-ote.gr

Τηλ.: 210 33 00 048

Fax: 210 33 02 199